YPATINGAS PASIŪLYMAS
MIEGANTIEMS ANT SOFOS:

Įvesdami savo el. pašto adresą Jūs sutinkate gauti informaciją, susijusia su projektu „enei.lt”. Taip pat informuojame, kad bet kuriuo metu Jūs galėsite atsisakyti mūsų naujienlaiškių.

mES ATRINKSIME NET 3 ŠEIMAS

KURIOMS PADOVANOSIME ŠTAI ŠIAS PAKELIAMAS LOVAS:

1.

2.

3.

Įvesdami savo el. pašto adresą Jūs sutinkate gauti informaciją, susijusia su projektu „enei.lt”. Taip pat informuojame, kad bet kuriuo metu Jūs galėsite atsisakyti mūsų naujienlaiškių.

PROJEKTO TAISYKLĖS

Registracijos ir atrankos procesas

Bendrosios nuostatos

 1. Projekto taisyklės, skirtos registracijos ir atrankos projektui ENEI.LT (toliau – Projektas) procesams, nustato dalyvavimo atrankoje ir šios atrankos organizavimo sąlygas ir taisykles. Jos yra privalomos visiems, norintiems dalyvauti Projekte.
 2. Projekto organizatorius: UAB Transformuojami baldai (juridinio asmens kodas: 304088164; registruotos buveinės adresas: Buivydiškių g, 11-107 Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius).
 3. Norėdamas dalyvauti Projekte ir užpildydamas Projekto paraišką Enei.lt platformoje (toliau – Paraiškos duomenys), dalyvis patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka su jomis, įskaitant, kad:

4.1. Paraiškoje nurodytus asmens duomenis Projekto Organizatorius tvarkys Projekto organizavimo, vykdymo, administravimo ir dalyvių atrankos tikslu;

4.2. Kartu su paraiška pateiktos atnaujinti norimo objekto nuotraukos (be žmonių atvaizdo) gali būti naudojamos Projekto Partnerio viešųjų ryšių tikslais išorinėje komunikacijoje, kaip nurodyta 40 punkte.

Projekto eiga:

 1. Atranka į projektą vyksta iki 2023 m. rugpjūčio 4 d.
 2. Projekto komisija atrenka 3 dalyvius, kurie bus paskelbti rugpjūčio 8 dieną uždaroje Facebook grupėje „Efektyvus namų erdvės išnaudojimas“. Atrinkti 3 dalyviai taip bus asmeniškai informuoti pagal pateiktus duomenys anketoje.
 3. Enei.lt Projekte bus rodoma, kaip vyksta atrinktų Projekto dalyvių namų erdvių atnaujinimo darbai. Pirmiausia bus nufilmuota situacija prieš ir vėliau situacija po, kai jau bus sumontuoti transformuojami baldai.
 4. Paraiška dalyvauti Projekte pateikiama užpildant anketą enei.lt platformoje: https://enei.lt/vienos-spintos-negana-anketa/

Dalyvavimo Projekto atrankoje sąlygos:

 1. Pretendentas į Projekto dalyvius negali būti jaunesnis nei 18 m.
 2. Norintiems dalyvauti Projekto atrankoje netaikomi jokie papildomi mokesčiai.
 3. Visa su nepilnamečiais vaikais susijusi informacija, įskaitant nuotraukas, pateikiama kartu su Paraiškos duomenimis turi būti patvirtinta vieno iš tėvų ar globėjų. Sutikimu skaitomas ir atvejis, kai Paraišką užpildo vienas iš tėvų ar globėjų.
 4. Kiekvienas Pretendentas į Projekto dalyvius gali pateikti tik vieną Paraišką į projektą. Pasikartojančios paraiškos bus diskvalifikuojamos. Nepilnai užpildytos paraiškos bus diskvalifikuojamos.
 5. Pretendentas į Projekto dalyvius turi pateikti anketoje nurodytus asmens duomenis, kurie yra būtini Projekto organizavimui ir įgyvendinimui. Jei prašomi asmens duomenys nepateikiami nurodyta forma, Projekto Organizatorius pasilieka teisę nesvarstyti Pretendento į dalyvius kandidatūros dalyvauti tolimesniuose Projekto etapuose.
 6. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą.
 7. Kiekviena pateikta Paraiška turi atitikti šiuos reikalavimus (Paraiškos, kurios Organizatoriaus nuožiūra neatitinka šių kriterijų, bus diskvalifikuojamos):

     17.1. Paraiškoje NĖRA seksualinio, nepadoraus, pornografinio, smurtinio, žalojančio save, diskriminuojančio, neteisėto, įžeidžiančio, grasinančio, žiauraus ar priekabiaujančio pobūdžio medžiagos;

     17.2. Paraiškoje NĖRA jokio turinio, turinčio programinės įrangos virusus ar kitus kompiuterinius kodus, bylas ar programas, sukurtas pakenkti, apriboti ar trukdyti bet kokiam ryšių tinklui;

     17.3. Į Paraišką NĖRA įtrauktos trečiosios šalys ar žmonės (įskaitant, bet neapsiribojant draugais ir nepilnamečiais, neturinčiais tėvų ar globėjų sutikimo), kurie nedavė sutikimo Pretendentui į Projekto dalyvius naudoti jų nuotraukas ar asmens duomenis Paraiškoje į Projektą.

Atranka

 1. Visus Pretendentus į dalyvius vertina Organizatorius.
 2. Atrankos kriterijai apima, bet neapsiriboja: dalyvio istorijos aktualumu dabartinei situacijai; emociniu poreikiu namams atnaujinti; bendra Pretendento į dalyvius motyvacija; technine norimo atnaujinti kambario būkle ir galimybėmis įgyvendinti atnaujinimą tam tikrose laiko ir biudžeto ribose.
 3. Iš visų Paraišką pateikusių Pretendentų į dalyvius, t.y. visų pagal taisykles atrankos anketą užpildžiusių asmenų, Organizatorius atrenka 3 dalyvius. Apie tai atrinkti dalyviai bus informuoti iki 2023 m. gegužės 5 d.
 4. Naudodamasis Paraiškoje pateikta kontaktine informacija, Organizatorius su atrinktais dalyviais susisieks asmeniškai.
 5. Su kiekvienu į antrąjį Projekto etapą patekusiu dalyviu pasirašoma atskira dalyvavimo Projekte sutartis, į kurią įtrauktos tolimesnio dalyvavimo projekte sąlygos ir taisyklės.

Asmens duomenys

 1. Norėdami dalyvauti Projekte, Pretendentai į Projekto dalyvius turi pateikti asmens duomenis, nurodytus anketoje. Organizatorius šiuos duomenis tvarkys kaip bendri duomenų valdytojai Atrankos į Projektą vykdymo, Projekto vykdymo (organizavimo, administravimo, komunikacijos ir reklamos apie Projektą) tikslais. 
 2. Pretendentų į Projekto dalyvius ir Projekto dalyvių pateikti asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais tvarkymo pagrindais:

     24.1. sutikimas: Pretendentas į Projekto dalyvius, užpildydamas paraišką sutinka dalyvauti Projekto atrankoje ir pateikti tam reikalingus asmens duomenis ir kitą informaciją (namų nuotraukas, vaizdo įrašus);

     24.2. Organizatoriaus teisėtas interesas vertinti Pretendentų pateiktas paraiškas ir atsirinkti Projekto dalyvius;

     24.3. Sutarties su atrinktais Projekto dalyviais Projekto vykdymo tikslu.

 1. Pretendentai į Projekto dalyvius pateikia atrankos anketoje nurodytus asmens duomenis, reikalingus Projektui. Jei tokie duomenys nėra pateikiami, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti tokias anketas iš tolimesnio atrankos proceso.
 2. Asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui IT priežiūros įmonėms, valstybinėms bei vietoms institucijoms ir kitiems asmenims, atliekantiems įstatymu jiems pavestas funkcijas ar siekiat teisėti intereso nustatant, reikalaujant ir ginant teisinius interesus . 
 3. Jūsų asmens duomenis Organizatorius saugos tiek, kiek reikia šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas Bendrovės teisėtų interesų gynybos teisminėse, kitos valstybės institucijose ir pan. Organizatorius užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojami pasenę arba nereikalingi asmens duomenys apie Jus bei, kad Jūsų asmens duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi. 
 4. Atskirai su Organizatoriaus privatumo politika galite bet kuriuo metu susipažinti interneto svetainėje https://enei.lt/.

Pretendentų į Projekto dalyvius teisės:

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis – Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę gauti patvirtinimą, ar jų asmens duomenys yra tvarkomi. Jei taip, jie turi teisę susipažinti su tokiais duomenimis;
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis – Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę prašyti ištaisyti klaidingus ar netikslius asmens duomenis;
 3. Teisė ištrinti asmens duomenis – kai kuriomis aplinkybėmis Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę į asmens duomenų ištrynimą;
 4. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą – kai kuriomis aplinkybėmis Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę apriboti  asmens duomenų tvarkymą;
 5. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu  – Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Ši teisė taikoma, kai duomenys tvarkomi teisėtu interesu;
 6. Teisė į duomenų perkeliamumą;
 7. Teisė atšaukti  sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
 8. Pretendentai į Projekto dalyvius turi žinoti, kad pateikiant prašymą prieštarauti ar ištrinti duomenis, tai bus bus traktuojama kaip Paraiškos atsiėmimas ir atsisakymas dalyvauti tolimesniame Projekto atrankos procese ir jo pateikta Paraiška nebus svarstoma. 
 9. Norėdami įgyvendinti minėtas teises, pateikite prašymą Organizatoriui (UAB Transformuojami baldai) el. paštu [email protected].
 10. Jei Pretendentai į Projekto dalyvius įtaria, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus, jie gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu www.vdai.lrv.lt.
 11. Dalyvaudamas Projekte ir pateikdamas savo asmens duomenis, kiekvienas Pretendentas į Projekto dalyvius patvirtina, kad jis/ji suprato, kad jo/jos asmens duomenys bus tvarkomi aukščiau nurodyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos

 1. UAB „Transformuojami baldai“ gali naudoti Paraiškoje pateiktas objektų nuotraukas ir video (be žmonių atvaizdo) savo internetinėje svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse viešųjų ryšių tikslais. Užpildydamas paraišką, Pretendentas į Projekto dalyvius užtikrina, kad pateiktos nuotraukos nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių ir kitų asmens ar subjekto teisių ir sutinka, kad šios nuotraukos būtų naudojamos nurodytu tikslu be papildomo perspėjimo ar kompensacijos.
 2. Šis Projektas ir bet kokie iš jo kylantys ar su juo susiję ginčai ar pretenzijos, turi būti tvarkomi ir aiškinami pagal Lietuvos valstybės įstatymus.
 3. Pateikę Paraišką, visi Pretendentai į Projekto dalyvius laikomi sutikę su šiomis Projekto taisyklėmis.